Thiệp Vàng - HD320

Lượt xem : 878967

Giá chưa phong bì (lấy phong bì + thêm 1.000đ/c):
- Số lượng từ 100c - 149c: 2.400đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.100đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 1.800đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 1.700đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 1.600đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 1.500đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 1.400đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy:  Ford 230gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Gập Đôi + Phong Bì

Mô tả sản phẩm: