Thiệp hồng - HD290

Lượt xem : 904563

Giá theo tổng số lượng thiệp chưa bao gồm đai:
- Số lượng từ 100c - 149c: 2.500đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.200đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 1.900đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 1.800đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 1.700đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 1.600đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 1.500đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)
(thêm đai trong không in +300đ/c, đai trong in chữ +500đ/c)

Chất liệu giấy:  Giấy ford 230gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: Thiệp Gập Ba

Mô tả sản phẩm: