Thiệp Hoa Trắng - CH409

Lượt xem : 443378

Giá theo tổng số lượng thiệp:
- Số lượng từ 100c - 149c: 2.600đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 2.300đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.000đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 1.900đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 1.800đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 1.700đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 1.600đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

Chất liệu giấy: 

Kích thước: 

Thành phẩm gồm: 

Mô tả sản phẩm: