Thiệp Hoa Đào - CH134

Lượt xem : 789562

Giá theo tổng số lượng thiệp (cả phong bì):
- Số lượng từ 100c - 149c: 3.400đ/c
- Số lượng từ 150c - 199c: 3.100đ/c
- Số lượng từ 200c - 399c: 2.800đ/c
- Số lượng từ 400c - 599c: 2.700đ/c
- Số lượng từ 600c - 799c: 2.600đ/c
- Số lượng từ 800c - 999c: 2.500đ/c
- Số lượng 1.000c trở lên: 2.400đ/c
(chỉ nhận từ 100c trở lên)

 

Chất liệu giấy:  Giấy Ford 230gsm

Kích thước:  20x15 cm

Thành phẩm gồm: 2 Thiệp Đơn + Phong Bì

Mô tả sản phẩm: